Ủy ban MTTQVN huyện Tiên Lãng giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Vừa qua, Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQVN huyện Tiên Lãng do ông Hoàng Trung Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” tại 02 xã Tiên Cường và Hùng Thắng.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN huyện tại xã Hùng Thắng

          Theo báo cáo, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW và tổ chức quán triệt đến các cán bộ, đảng viên. Mặt trận các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các đoàn thể chính tri – xã hội tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền Quy định 124-QĐ/TW đến các tầng lớp nhân dân.

Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt nội dung Quy định 124-QĐ/TW đã có sự chuyển biến tích cực, luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hơn; linh hoạt, sáng tạo trong công tác; năng lực, hiệu quả làm việc chuyển biến rõ nét; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền xã quyết liệt và hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng thực chất.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN huyện tại xã Tiên Cường

          Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế : Việc quán triệt, phổ biến Quy định số 124-QĐ/TW còn chưa được thường xuyên; một số cán bộ của một số tổ chức đoàn thể xã và thôn còn chưa nắm được nội dung cốt lõi của Quy định số 124-QĐ/TW; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội 02 xã chưa xây dựng được kế hoạch giám sát hằng năm theo Quyết định 217 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị Đảng ủy 02 xã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW: Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 750-CV/HU ngày 18/5/2018; gắn việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Hồng Chiên

 

 

  • Tin mới đăng