Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gặp mặt các cơ quan báo chí