Phấn đấu 100% số xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2020

Phấn đấu 100% số xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2020

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố (Chương trình) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố chung sức, đồng lòng, tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện. Chương trình đã trở thành phong trào rộng khắp thành phố, đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện.

Nông dân xã Tân Hưng (Vĩnh Bảo) trong dịp thu hoạch vụ dưa Kim Hoàng Hậu. Ảnh: Vũ Thị Hải

Đến nay, toàn thành phố đã có 74 xã/139 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (đạt 53%), trong đó có 70 xã được công nhận đạt chuẩn, huyện Cát Hải cơ bản hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới; bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 16,45 tiêu chí. Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn với cách làm mới đã hoàn thành 3.139 km đường giao thông các loại. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được đầu tư mở rộng, nâng cấp theo hướng đồng bộ. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Hệ thống chính trị ở khu vực nông thôn được tăng cường, củng cố, dân chủ được phát huy, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, Chương trình còn một số tồn tại, hạn chế: Các đề án, quy hoạch nông thôn mới chậm điều chỉnh, bổ sung, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đổi mới mô hình tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa lớn; ô nhiễm môi trường diễn biến khá phức tạp, thiếu biện pháp khả thi khắc phục, xử lý; đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn chưa hiện đại, bền vững; đời sống người dân nông thôn tuy đã được cải thiện nhưng còn khó khăn; nếp sống văn minh, văn hóa mới trong nông thôn chuyển biến còn chậm; nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới còn lớn, chậm xử lý.

Để phấn đấu đến trước năm 2020 có 100% số xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đến hết năm 2020 có 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, trong đó năm 2018 có thêm 15 xã và năm 2019 có thêm 50 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các văn bản chỉ đạo Trung ương và thành phố cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ngành thành phố, UBND các huyện thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hải

  • Tin mới đăng