Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

0
112

Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thường xuyên, sâu rộng hơn nữa ở các cấp trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; nhất là các nội dung chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; tập trung làm rõ, làm sâu sắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Bố trí, ưu tiên các nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình hành động. Chú ý tập trung nguồn lực cho các khâu mang tính đột phá, ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học – công nghệ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn còn là khâu yếu. Do đó, đồng chí đề nghị, sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm, vừa nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, vừa tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, nhất là về thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

 Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu bế mạc tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với sự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thành ủy Hải Phòng yêu cầu việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương và hoàn thành trong tháng này; việc quán triệt chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết cũng được thực hiện trong tháng 01/2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố và các địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp chủ trì lựa chọn nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các dự thảo Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyếtvề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải được thảo luận dân chủ trong Ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt; coi trọng tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Hoàng Tùng – Đàm Thanh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây