90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc  gia, với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).
 
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN tham dự Hội thảo

Dự Hội thảo có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, các đoàn thể quần chúng ở Trung ương và hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, Thành phố Hà Nội và một số địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Cao Xuân Liên chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; một số thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế – Xã hội, Dân chủ – Pháp luật của Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo MTTQVN một số huyện, quận.

Mục tiêu của Hội thảo khoa học nhằm phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Tại Hội thảo các tham luận khoa học đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo 

Các tham luận cũng khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc – nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc  kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo khoa học quốc gia“Mặt trận Dân tộc Thống nhất – 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/1930 – 18/11/2020)” là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, đồng thời là một biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ các thế hệ Mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc, đã cống hiến một phần xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 90 năm qua.

Đây thực sự là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng; khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tham luận với nội dung “Chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất”, GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, trong xây dựng mặt trận, Đảng phải chú trọng hơn nữa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy lợi ích chung làm điểm quy tụ, đồng thời phải tôn trọng các lợi ích khác biệt chính đáng.

Muốn đoàn kết lâu dài và bền chặt thì bản thân Đảng và Đảng phải hướng Mặt trận đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết, không vì lợi ích cá nhân cũng như lợi ích nhóm dưới mọi hình thức chi phối. Trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, những quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân cũng được cụ thể hóa sao cho phù hợp với lợi ích dân tộc, với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn.

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, kinh nghiệm từ 90 năm hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất cho Đảng ta thấy rằng, Mặt trận càng rộng rãi, càng chặt chẽ, thống nhất bao nhiêu thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng mạnh mẽ, càng bền vững bấy nhiêu.

“Hơn bao giờ hết, những chủ trương của Đảng càng cần phải chú ý tính hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận, để thực hiện được những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công!””, GS.TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh.

GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Tham luận với nội dung “Chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất”, GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, trong xây dựng mặt trận, Đảng phải chú trọng hơn nữa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy lợi ích chung làm điểm quy tụ, đồng thời phải tôn trọng các lợi ích khác biệt chính đáng.

Muốn đoàn kết lâu dài và bền chặt thì bản thân Đảng và Đảng phải hướng Mặt trận đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết, không vì lợi ích cá nhân cũng như lợi ích nhóm dưới mọi hình thức chi phối. Trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, những quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân cũng được cụ thể hóa sao cho phù hợp với lợi ích dân tộc, với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn.

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, kinh nghiệm từ 90 năm hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất cho Đảng ta thấy rằng, Mặt trận càng rộng rãi, càng chặt chẽ, thống nhất bao nhiêu thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng mạnh mẽ, càng bền vững bấy nhiêu.

“Hơn bao giờ hết, những chủ trương của Đảng càng cần phải chú ý tính hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận, để thực hiện được những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công!””, GS.TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tham luận tại Hội thảo

Nhắc tới vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong giai đoạn hiện nay của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam đã minh chứng đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc là đúng đắn, thiết thực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, vai trò chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia bầu cử, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận cũng đã thể hiện rõ nét hơn tính đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là cầu nối Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng một trong những giải pháp đặt ra là Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của đất nước.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng nhấn mạnh tới việc tiếp tục đề xuất thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tham gia hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực; nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm thông tin, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái, sáng tạo, đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại. Từ đó, vai trò cầu nối của Mặt trận, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Qua 4 năm (2016-2020) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức thành viên của thành phố đã vận động nhân dân hiến 180.200 m2 đất và hoa màu, kinh phí tham gia xây dựng mới, sửa chữa 1.222 cây cầu, 750 km đường giao thông; nạo vét 128,2 km kênh mương. Mặt trận các cấp thành phố Cần Thơ vận động tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 102 tỷ đồng. Đặc biệt, Mặt trận các cấp thành phố kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, người mắc bệnh hiểm nghèo, vận động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.

Đến nay, tất cả 36 xã của thành phố Cần Thơ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 45/47 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 là 3,75%, đến nay còn 0,66%. Đến nay, 02/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Tân Thới, huyện Phong Điền và xã Trung An, huyện Cờ Đỏ).

“Với những hoạt động tích cực của mặt trận các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nền hành chính tiếp tục được nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp được thành lập mới tăng mạnh cả về số lượng và vốn”, ông Nguyễn Ngọc Tâm nói.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn quý đại biểu, các nhà khoa học đã đến dự, phát biểu và đóng góp vào thành công của Hội thảo; đồng thời khẳng định, các tham luận đã phản ánh khá toàn diện về quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 90 năm qua.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo 

Với nội dung phong phú, luận giải sâu sắc, khoa học, các tham luận đã góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong suốt thời gian qua. Lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất gắn liền với những bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Hoạt động của Mặt trận đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, hoạt động của Mặt trận cũng góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, từ các góc độ tiếp cận khác nhau, Hội thảo đã làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, qua Hội thảo đã đúc kết những bài học kinh nghiệm về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất. Chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất đã để lại những bài học vô cùng quý giá. Bài học xuyên suốt là phải luôn quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng thời kỳ lịch sử.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới bài học về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận trên cơ sở không ngừng tìm tòi, cải tiến phương thức lãnh đạo phù hợp với tính chất đặc thù của tổ chức Mặt trận, không ngừng xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn, khoa học giữa thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng với nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận. Đặc biệt là bài học về phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để Mặt trận thực sự giữ vai trò là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

“Trong mọi hoạt động của Mặt trận, phải chủ động, bám sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các dân tộc và các tôn giáo… từ đó tạo sự đồng thuận xã hội.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới bài học về giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, với công cuộc đổi mới, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước còn thể hiện thông qua niềm tin vào phẩm chất, đạo đức, năng lực của cán bộ, đảng viên của Đảng, của hệ thống chính trị trong thực thi nhiệm vụ và chăm lo cuộc sống của nhân dân. Mặt trận phải là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhân dân hành động yêu nước, là “chỗ dựa” của nhân dân khi nhân dân cần được bảo vệ. Kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Có phương thức, biện pháp phù hợp để nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng và đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Từ việc đúc kết những bài học kinh nghiệm suốt chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, vấn đề tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Mặt trận.

“Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là địa bàn khu dân cư, phát huy sự năng động, sáng tạo của Mặt trận các cấp trong công tác vận động nhân dân, với phương châm “lắng nghe nhân dân nói”. Mặt trận các cấp cần tập hợp ý kiến, nguyện vọng và sự hiến kế của nhân dân trong tham mưu chủ trương, chính sách đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhắc tới yêu cầu Mặt trận nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; chủ động trong mọi hoạt động để gần dân, sát dân hơn; tăng cường sự đồng thuận xã hội nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động theo quy định của pháp luật; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Hương Diệp –  Quang Vinh

 

  • Tin mới đăng